О нама

Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“ Шабац је јавно предузеће чији је оснивач град Шабац, по основу Одлуке о промени оснивачког акта број 020-199/2018-14 од 28.09.2018. год.
Матични број:17107461
Пиб: 100112114
Седиште Јавног предузећа је у Шапцу, у улици Карађорђева бр. 27.
Предузеће се бави припремањем и комуналним опремањем грађевинског земљишта, израдом урбанистичких и планских докуменaта, одржавањем стамбених зграда и управљањем локалним и некатегорисаним путевима. Функционисање предузећа је организовано у оквиру шест служби и то:

  • Служба за изградњу града
  • Служба за правне и опште послове
  • Служба за просторно и урбанистичко планирање
  • Служба за одржавање стамбених зграда
  • Финансијска служба
  • Служба за заједничко извештавање и достављање

Органи Предузећа су Директор и Надзорни одбор.
Директор Предузећа је Саша Максимовић, дипл. инж. машинства.

Надзорни одбор

председник Жељко Марјановић
члан Јелена Станић
члан Владимир Радосављевић
...

ЈП "Инфраструктура-Шабац" Шабац

Copyright © 2021 ЈП Инфраструктура-Шабац Шабац.