Јавне набавке


2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 8/2020

Израда и одржавање интерфонских и видео инсталација у стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2020

Грађевински радови на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2020

Радови на одржавању водоводних и канализационих инсталација у стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 25/20

Изградња црпне станице у улици Ђуре Даничића.

ЈАВНА НАБАВКА 22/20

Набавка опреме за салу Дома МЗ Шеварице.

ЈАВНА НАБАВКА 21/20

Изградња стамбеног објекта у улици Милана Ракића у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 26/20

Набавка и уградња грејне мреже са одговарајућим котловима за МЗ П. Причиновић.

ЈАВНА НАБАВКА 20/20

Набавка грађевинског материјала (прохром лима са припадајућим елементима) за МЗ Криваја.

ЈАВНА НАБАВКА 19/20

Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 3: Партија 1: МЗ Горња Румска; Партија 2: МЗ Грушић; Партија 3: МЗ Добрић.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2020

Хидро-изолатерски радови на санацији равних кровова на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2020

Лимарски и браварски радови на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/2020

Специјализовани висински радови у грађевинарству на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1/2020

Услуге чишћења стамбених зграда које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 16/20

Урбани мобилијар – одржавање и занављање: 1. Одржавање и израда справа на дечијим игралиштима и спортским теренима; 1.1. Одржавање и израда справа на дечијим игралиштима; 1.2. Одржавање и израда спортских реквизита; 1.3. Обилазак дечијих игралишта и спортских терена; 2. Клупа и ограда око контејнера; 3. Кантице за смеће; 4. Огласне и инфо табле, метални браници, држачи за бицикле и металне решетке на риголама у Ул. Поп Лукиној; 5. Ограде од жичаног плетива и ограде од кутијастих профила са испуном од грифоване жице; 6. Фарбање опреме урбаног мобилијара.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 17/20

Набавка и уградња реквизита и опреме на школским теренима за спорт.

ЈАВНА НАБАВКА 15/20

Уређење парка у Масариковој улици.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 13/20

Редовно и хаваријско одржавање аутобуских стајалишта.

ЈАВНА НАБАВКА 14/20

Радови на реконструкцији нисконапонске мреже и изградњи јавног осветљења, отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 12 месеци од дана закључења оквирног споразума.

ЈАВНА НАБАВКА 13/20

Изградња фонтане и уређење платоа у Великом парку у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 10/20

Припремни радови за реконструкцију отвореног спортског терена на локацији Соколски дом у Шапцу и постављање полиуретанске тартан подлоге. Набавка је обликована по партијама: Партија 1: припремни радови за реконструкцију отвореног спортског терена Соколског дома у Шапцу; Партија 2: постављање полиуретанске тартан подлоге на отвореном спортском терену Соколског дома у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/20

Одржавање тротоара од бехатона и бетона у Шапцу, поступак јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 12 месеци од дана закључења оквирног споразума.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/20

Набавка материјала за одржавање јавног осветљења на територији града Шапца, по партијама од 1 до 2: Партија 1: сијалице; Партија 2: пригушнице, помоћни прибор итд...

ЈАВНА НАБАВКА 4/20

Реконструкција насеља „Бенске баре“ постављање расвете, урбаног мобилијара и изградња бициклистичких стаза.

ЈАВНА НАБАВКА 3/20

Изградња тротоара у улици Западна трансверзала 1 у Шапцу – од Капитол парка до кружног тока.

ЈАВНА НАБАВКА 02/20

Изградња атмосферске канализационе мреже у улици Нова 5 – деоница од Нове 9 до Нове 7.

ЈАВНА НАБАВКА 2/20

Реконструкција водоводне мреже у насељу „Бенске баре“ – улице Кнеза Милоша, Краља Драгутина и др Андре Јовановића.


2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 17/2019

Услуге одржавања заједничких електро-инсталација и реконструкција главних разводних табли на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 16/2019

Услуге редовног месечног сервисирања и поправки лифтова, са техничким годишњим прегледом лифтова у стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 15/2019

Радови на земени кровног покривача на стамбеном објекту у улици Јована Цвијића бр.15 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 14/2019

Радови на земени кровног покривача на стамбеном објекту у Радничкој улици бр. 5 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 13/2019

Радови на земени кровног покривача на стамбеном објекту у Радничкој улици бр. 5 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 12/19

Набавка ГНСС уређаја за геодезију.

ЈАВНА НАБАВКА 57/19

Зимско одржавање општинских (локалних) путева и улица на територији града Шапца.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 40/19

Набавка добара - Со за посипање путева.

ЈАВНА НАБАВКА 47/19

Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 3: Партија 1: МЗ Варна; Партија 2: МЗ Криваја; Партија 3: МЗ Поцерски Метковић.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 11/2019

Израда и одржавање интерфонских и видео инсталација у стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 44/19

Уређење Винаверовог трга - Израда и постављање алубонда алпинистичким приступом.

ЈАВНА НАБАВКА 43/19

Израда пројектне документације по партијама од 1-7: Партија 1: Услуге техничког прегледа хидротехничких објеката; Партија 2: Услуге техничког прегледа саобраћајнице; Партија 3: Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже; Партија 4: Израда пројектне документације за изградњу платоа на будућој кванташкој пијаци; Партија 5: Израда пројектне документације за изградњу ВН кабла 20 КВ у улицама Нова 25а, Нова 27 и Нова 26 и МБТС 20/0,4 у улици Нова 25а; Партија 6: Израда пројектне документације за изградњу Ек 0,4 кВ и слободностојећег КПК тип КОР4 у улици Академика Радовановића у Шапцу; Партија 7: Израда пројектне документације за изградњу саобраћајнице у делу улица Нова 25а и Нова 27.

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 3/19

Реконструкција коловоза, паркинга и тротоара у Нушићевој улици у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2/19

Изградња коловоза и тротоара за део улице између улица Краља Александра и Цара Душана у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА 42/19

Уређење и изградња пешачких и бициклистичких стаза, коловоза, паркинг простора и урбаног мобилијара у насељу „Бенска бара“ у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2019

Специјализовани висински радови у грађевинарству на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 9/2019

Грађевински радови на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 41/19

Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: Партија 1:МЗ Букор; Партија 2:МЗ Варна; Партија 3:МЗ Горња Румска; Партија 4:МЗ Грушић; Партија 5:МЗ Криваја; Партија 6:МЗ Поцерски Метковић; Партија 7:МЗ Рибари; Партија 8:МЗ Дуваниште; Партија 9:МЗ Корман; Партија 10:МЗ Петковица; Партија 11:МЗ Јевремовац; Партија 12:МЗ Шеварице.

ЈАВНА НАБАВКА 39/19

Израда пројектне документације за сеоске месне заједнице по партијама: Партија 1:Израда идејног решења за изградњу новог вртића за потребе МЗ Богосавац; Партија 2: Израда пројектне документације (ИДР, ПЗГД, ПЗИ) за изградњу Дома културе за потребе МЗ Поцерски Причиновић; Партија 3:Израда идејног решења за прибављање локацијских услова, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за изградњу капеле у МЗ Мајур.

ЈАВНА НАБАВКА 38/19

Радови на уређењу и одржавању центара села у сеоским месним заједницама по партијама од 1 до 9: Партија 1:МЗ Рибари; Партија 2:МЗ П.Причиновић; Партија 3:МЗ Јеленча; Партија 4:МЗ Дуваниште; Партија 5:МЗ Прњавор; Партија 6:МЗ Прњавор; Партија 7:МЗ Горња Врањска; Партија 8:МЗ Варна; Партија 9:МЗ Мајур.

ЈАВНА НАБАВКА 37/19

Радови на одржавању општинских и некатегорисаних путева, улица и тротоара на територији града Шапца.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВЕДНОСТИ 35/19

Сечење бетона и асфалта у насељу „Бенске баре“ у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА 34/19

Реконструкција коловоза, паркинга и тротоара у Нушићевој улици у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА 33/19

Изградња коловоза и тротоара за део улице између улица Краља Александра и Цара Душана у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 8/19

Услуге паковања писаног материјала.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2019

Радови на изради хидро-изолације равног крова стамбеног објекта у ул. Кнеза Лазара бр. 2 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2019

Радови на замени кровног покривача на стамбеном објекту у Церској улици бр. 21 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 27/19

Изградња степеништа за ложу и ресторан на стадиону ФК Мачва Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 26/19

Радови на реконструкцији нисконапонске мреже и изградњи јавног осветљења, поступак јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 12 месеци од дана закључења оквирног споразума.

ЈАВНА НАБАВКА 29/19

Изградња коловоза и паркинг простора у паралелно сабирној саобраћајници ОБ2 (деоница улице Милорада Панића Сурепа до улице Васе Пелагића).

ЈАВНА НАБАВКА 27/19

Радови на поправљању некатегорисаних путева и неизграђених општинских путева и улица на територији града Шапца.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2019

Радови на замени кровног покривача на стамбеном објекту у Церској улици бр. 21 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 21/19

Набавка, израда и монтажа портала на улазу у Луку Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 4/2019

Услуге чишћења стамбених зграда које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 22/19

Израда пројектне документације по партијама од 1-5: Партија 1: Израда пројектне документације за изградњу МБТС 20/0,4 кВ “ново вашариште” на катастарској парцели 2283 К.О. Шабац и ВН кабла 20 кВ од места расецања кабла до трафо станице; Партија 2: Израда пројектне документације за изградњу водоводне и атмосферске канализационе мреже у улици Нова 5 (део од Нове 9 до Нове 7) у Шапцу; Партија 3: Израда пројектне документације за изградњу флексибилне коловозне конструкције дела ул. Нова 5, која повезује деоницу од раскрснице са улицом Нова 9 до раскрснице улице Нова 7 у Северозападној радној зони у Шапцу; Партија 4: Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у улици Западна трансверзала 1 (од петље Воћњак до кружног тока „7 Јули“); Партија 5: Израда пројектне документације за изградњу водоводне и атмосферске канализационе мреже у оквиру комплекса „Вашариште“ на кат.парцели 2283 КО Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 23/19

Изградња коловоза и тротоара – Центар 5.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019

Молерско-фарбарски радови на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 19/19

Набавка добара – делова за семафорске уређаје.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/2019

Хидро-изолатерски радови на санацији равних кровова на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 12/19

Одржавање уређење путног појаса путева на територији града Шапца на подручју Посавотамнаве и Мачве.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019

Лимарски и браварски радови на стамбеним зградама које су на одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац.

ЈАВНА НАБАВКА 18/19

Изградња водоводне и фекалне канализационе мреже у улици Западна трансверзала 1 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 18/19

Штампање месечних рачуна.

ЈАВНА НАБАВКА 11/19

Одржавање уређење путног појаса путева на територији града Шапца на подручју Поцерине.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 14/19

Постављање заштитне ограде на хиподрому.

ЈАВНА НАБАВКА 10/19

Изградња стубова и заштитне мреже на стадиону ФК Мачва у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 11/19

Урбани мобилијар – одржавање и занављање: 1. Одржавање и израда справа на дечијим игралиштима и спортским теренима; 1.1. Одржавање и израда справа на дечијим игралиштима; 1.2. Одржавање и израда спортских реквизита; 2. Клупе и ограда за контејнере; 3. Кантице за смеће; 4. Огласне и инфо табле, метални браници, држачи за бицикле и металне решетке на риголама у Ул. Поп Лукиној; 5. Ограде од жичаног плетива и ограде од кутијастих профила са испуном од грифоване жице; 6. Фарбање опреме урбаног мобилијара.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/19

Редовно и хаваријско одржавање аутобуских стајалишта.

ЈАВНА НАБАВКА 6/19

Изградња дистрибутивне гасне мреже у улици Нова 24 у Шапцу.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/19

Набавка материјала за одржавање јавног осветљења на територији града Шапца, по партијама од 1 до 2: Партија 1: сијалице; Партија 2: пригушнице, помоћни прибор итд...

ЈАВНА НАБАВКА 2/19

Радови на планирању и разастирању земље и одржавању депоније, отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 12 месеци од дана закључења оквирног споразума.

...

ЈП "Инфраструктура-Шабац" Шабац

Copyright © 2021 ЈП Инфраструктура-Шабац Шабац.