Naknade

Naknade

Iznos doprinosa

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O DOPRINOSIMA

Na osnovu člana 97. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS broj 72/09 i 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – – odluka US 98/13 – – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 32. Statuta Grada Šapca (“Sl. list grada Šapca” broj 32/08), Skupština grada Šapca, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine, donosi:

ODLUKU O UTVRĐIVANjU DOPRINOSA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom se propisuje postupak obračuna i naplate doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, zone i vrste namena objekata, iznosi koeficijenata zone i namene, kriterijumi, iznos i postupak umanjivanja doprinosa, posebna umanjenja za nedostajuću infrastruktutu i uslovi i način obračuna umanjenja za troškove infrastrukturnog opremanja sredstvima investitora kao i druga pitanja od značaja za obračun i naplatu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Član 2.

Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata njegovo pripremanje i opremanje. Pripremanje zemljišta obuhvata istražne radove, izradu geodetskih, geoloških i drugih podloga, izradu planske i tehničke dokumentacije, programa za uređivanje građevinskog zemljišta, raseljavanje, uklanjanje objekata, saniranje terena i druge radove radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture i uređenje površina javne namene.
Opremanje zemljišta obuhvata izgradnju objekata komunalne infrastrukture i izgradnju i uređivanje površina javne namene.
Uređivanje građevinskog zemljišta vrši se prema srednjoročnim i godišnjim programima uređivanja.

Član 3.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta plaća investitor.
Sredstva dobijena od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta koriste se za uređivanje i pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu, i za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture.

II OBRAČUN DOPRINOSA

Član 4.

Iznos doprinosa se utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole, a na osnovu obračuna doprinosa koji vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili preduzeće iz člana 94. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji.
Visina doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekta obračunava se tako što se prosečna cena kvadratnog metra stanova novogradnje u gradu, objavljena od strane Republičkog zavoda za statistiku za teritoriju grada Šapca pomnoži sa ukupnom neto površinom objekta koji je predmet gradnje, izraženom u m2 i sa koeficijentom zone i koeficijentom namene objekta utvrđenim ovom Odlukom.
Formula za izračunavanje doprinosa po m2 neto površine objekta glasi:
A=B*C*D*
A- iznos doprinosa (din/m2)
B- prosečna cena stana u novogradnji na području Grada Šapca objavljena od strane Republičkog zavoda za statistiku
C- koeficijent zone
D- koeficijent namene

Član 5.

Građevinsko zemljište potpuno komunalno opremljeno za građenje je zemljište na kome je izgrađen pristupni put sa trotoarom i javnom rasvetom, vodovodna i kanalizaciona mreža.
Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ne obuhvata troškove elektrodistributivne mreže i objekata, TT mreže i objekata, kablovski distributivni sistem, mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije, koje investitor posebno ugovara sa nadležnim javnim preduzećima.

Član 6.

Namena objekta – prostora za koje se plaća doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta može biti:
Stambena: individualni i kolektivni stambeni objekti, stambeni prostor u stambeno – poslovnim objektima;
Komercijalna; poslovni objekti, hoteli, ugostiteljski objekti, trgovinski objekti – prostori, sa pratećim prostorom, poslovno-stambeni apartmani, benzinske pumpe, objekti – prostori uslužnog zanatstva, menjačnice, banke, finansijske organizacije, osiguravajuća društva, kancelarije, kladionice, kockarnice, garaže kao zasebni komercijalni objekti i ostali prostori komercijalnog karaktera u okviru stambeno-poslovnih, privredno-proizvodnih i ostalih objekata;
Ostale namene: pomoćni objekti (šupe, garaže …), objekti nemenjeni za javno korišćenje koji su u privatnoj svojini (otvoreni parkinzi, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stare, objekti obrazovanja, kulture, sporta, terminali …)
Objekti koji nisu navedeni u ovom članu, upodobiće se najsličnijoj navedenoj nameni.

Član 7.

Obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta vrši se na zahtev investitora iz člana 3. ove Odluke, a na osnovu dostavljene urbanističko – tehničke dokumentacije, odnosno pravosnažnih lokacijskih uslova, izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu, separata projekta za građevinsku dozvolu koja se menja, projekta izvedenog stanja i dr. dokumentacije propisane važećim Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima.

Član 8.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ne obračunava se za objekte javne namene u javnoj svojini, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže objekata visokogradnje (prostor namenjen za garažiranje vozila, podstanice, trafostanice, ostave, vešernice i sl.), osim za delove podzemne etaže koje se koriste za komercijalne delatnosti, otvorena dečija igrališta, otvorene sportske terene i atletske staze, kao i za sve vrste objekata u obuhvatu Severozapadne radne zone koji se grade ili legalizuju na parcelama koje su otuđene iz javne svojine.

Član 9.

Ukoliko se menja namena objekta, odnosno dela objekta u drugu namenu objekta za koju je propisan veći iznos doprinosa, investitor je u obavezi da plati razliku doprinosa za drugu (novu) namenu objekta za koju je propisan veći iznos doprinosa.

Član 10.

Doprinos se plaća za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekta – prostora.
Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta plaća se i za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

Član 11.

Ukoliko je zemljište nepotpuno opremljeno komunalnom infrastrukturom niti se opremanje predviđa godišnjim Programom uređivanja, doprinos obračunat u skladu sa članom 4. Odluke umanjuje se za određeni procenat:
– nedostajuća kanalizaciona mreža u visini od 15%
– nedostajuća vodovodna mreža u visini od 10%

Član 12.

Ako se izgrađeni objekti naknadno priključuju na izgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, doprinos se obračunava u visini procenta određenog članom 11. Odluke.

Član 13.

Investitor koji uklanja postojeći objekat koji je izgrađen u skladu sa Zakonom, u cilju izgradnje novog objekta na istoj lokaciji plaća doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta samo za razliku u nameni i broju kvadrata korisne površine između objekta koji planira da izgradi i objekta koji se uklanja a koji je legalno izgrađen.
Legalnost i površina objekta iz stava 1. ovog člana dokazuje se listom nepokretnosti, građevinskom i upotrebnom dozvolom.

Član 14.

Ako se zbog izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije objekta ukaže potreba za povećanjem kapaciteta objekata individualne komunalne potrošnje, troškove snosi investitor u stvarnom iznosu.

Član 15.

Ukoliko je investitor izgrađenog objekta učestvovao u izgradnji objekta komunalne infrastrukture doprinos za uređivanje se umanjuje srazmerno učešću u izgradnji, a uzimajući za osnov procenat umanjenja iz člana 11. Odluke.

Član 16.

Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac nije nadležno za obračun i naplatu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za sticanje prava priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu na područjima MZ “Kasarske livade” – preko Cerskog obodnog kanala, gledajući u smeru od centra prema kanalu, delu MZ Jevremova” – preko Cerskog obodnog kanala, gledano u smeru od centra prema kanalu, MZ “Letnjikovac” i MZ “Kamičak”, u delu naselja “Žakića grm” – ulice Gavrila Princila 1 do 4 i na desnoj strani ulice Beogradske do Mišarskog brda, osim kod izgradnje poslovnih i objekata proizvodnih delatnosti na lodručju MZ “Kamičak”, u delu naselja “Žakića grm” i na desnoj strani ulice Beogradske, a shodno sporazumu broj 04-714 od 06 05.2008. godine zaključenom sa JKP “Vodovod Šabac” Šabac.

Član 17.

Za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta određuju se sledeće zone i koeficijenti zona, i to;
I zona – koja je utvrđena sledećim granicama:
– Od raskrsnice ulica Vojvode Mišića i Žike Popovića, ulicom Vojvode Mišića do raskrsnice sa ulicom Vlade Jovanovića, ulicom Vlade Jovanovića do raskrsnice sa ulicom Grmićska, ulicom Grmićska do ulice Braće Nedića, ulicom Braće Nedića do raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića, ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa ulicom Avde Karabegovića, ulicom Avde Karabegovića do raskrsnice sa ulicom Stojana Čupića, ulicom Stojana Čupića do raskrsnice sa ulicom Mačvanska, ulicom Mačvanska do ulice Petra Sokoljanina, ulicom Petra Sokoljanina do ulice Pavla Jurišića, ulicom Pavla Jurišića do ulice Jaračkih žrtava, ulicom Jaračkih žrtava do produžetka ulice Janka Veselinovića, prugom do Kajmakčalanske, ulicom Kajmakčalanskom do ulice Pop Lukina, ulicom Pop Lukinom do raskrsnice sa ulicom Žike Popovića, ulicom Žike Popovića do raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića;
Za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i legalizaciju objekata – koeficijent zone iznosi 0,072;
II zona – koja je utvrđena sledećim granicama:
– Od Tehničke škole “Kosta Abrašević” i ulice Milića od Mačve, ulicom Cerskom do raskrsnice sa ulicom Masarikovom i ulicom Pocerskom, desno ulicom Pocerskom pored kasarne do ulice Svetogorske, ulica Svetogorska do ulice Kralja Milana, ulica kralja Milana do obilaznog puta, ulica Novoprojektovanom do obilaznog puta, ulica Uskočka, do ulice Vojislava Ilića, od ulice Vojislava Ilića do ulice Stanoja Glavaša, od ulice Stanoja Glavaša do ulice Vojvode Janka Stojićevića, ulica Vojvode Janka Stojićevića do ulice Kralja Milutina, ulica Kralja Milutina do novog mosta, od novog mosta obalom reke Save do starog mosta, prugom do ulice Bože Milanovića, ulica Bože Milanovića do ulice Hajduk Stanka, ulica Hajduk Stanka do raskrsnice ulica Mačvanska i Kraljevića Marka, do ulice Avde Karabegovića, od ulice Avde Karabegovića do ulice Zeke Buljubaše pored kamičkog i muslimanskog groblja, pored stadiona FK “Borac”, ulica Zeke Buljubaše, Ul.Banjičkih žrtava do Tehničke škole.
Za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i legalizaciju objekata – koeficijent zone iznosi 0,063;
III zona – koja je utvrđena sledećim granicama:
– Od granice II zone do Cerskog obodnog kanala, do ulice VI puka, granicom starog korita reke Kamičak do granice KO Šabac, tom granicom do “Unifarma”, prugom do stočne pijace, ulica Kneza Miroslava, ulica Bože Milanovića, od ulice Uskočke do cerskog obodnog kanala, preseca ulicu Narodnih Heroja do uliva u reku Savu, obalom reke Save do novog mosta.
Za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i legalizaciju objekata – koeficijent zone iznosi 0,054;
IV zona – koja je utvrđena sledećim granicama:
– od ulice Beogradske,granicom KO Šabac do raskrsnice ulica Nikole Tesle i Pukovnika Krste Smiljanića, ulicom Novoprojektovanom do Cerskog obodnog kanala, granica ide Cerskim obodnim kanalom do malog kanala, obodom malog kanala preseca ulicu Pocersku, obodom malog kanala do kanala “Mutnik”, obodom kanala “Mutnik” preseca ulicu Stefana Prvovenčanog, nastavlja obodom kanala “Mutnik” do ulice Dalmatinske, preseca ulicu Dalmatinsku, granicom KO Šabac do obilaznog puta, kao i građevinsko zemljište u MZ “Letnjikovac”, MZ “Kamičak”, pored Obilaznog puta do Sokine kafane u Majuru, pored Tabanovačkog puta do skretanja u ulicu Cara Dušana u Majuru, i to desna strana u dubini od 400 m, a leva strana u dubini od 200 m, pored puta prema Mlekari, obuhvata i Agroindustrijsku zonu, Beogradskom ulicom pored puta Šabac-Obrenovac do skretanja za Inos Napredak, i to leva strana do reke Save, a desna strana u dubini od 100 m i zemljište od KO Šabac – leva strana, ulica Vojvode Putnika do ulice Mišarske u KO Majur i Severozapadna radna zona, čiji je obuhvat definisan Planom generalne regulacije.
Za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i legalizaciju objekata – koeficijent zone iznosi 0,045;

Član 18.

Za obračunavanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta određuju se sledeći koeficijenti za namenu objekta:
Stambeni – koeficijent namene 1,2;
Komercijalni – koeficijent namene 1,2,
osim za izgradnju komercijalnog prostora u prvoj zoni do ulica:
– Karađorđeva i Gospodar Jevremova, za koje se koeficijent namene utvrđuje u iznosu od 1,5;
– Masarikova, od ugla sa ulicom Grmićska do centra grada, Cara Dušana, Stojana Novakovića, od raskrsnice sa ulicom Koste Abraševića do Gospodar Jevremove, Vojvode Mišića, od raskrsnice sa ulicom Žike Popovića do raskrsnice sa ulicom Masarikova, ulica Zanatlijska, ulica Vlade Jovanovića do raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića , ulica Pop Lukina do ulice Žike Popovića, ulica Žike Popovića od Pop Lukine do ulice Vojvode Mišića, ulica Miloša Pocerca, ulica Mačvanska od Gospodar Jevremove do ulice Petra Sokoljanina i prostor obuhvaćen Regulacionim planom pijace “Živinarnik” za koje se koeficijent namene utvrđuje u iznosu od 1,5;
. u drugoj zoni do ulica:
– Vojvode Mišića od raskrsnice sa ulicom Kralja Milutina do raskrsnice sa ulicom Žike Popovića, ul.Pop Lukina , od ulice Žike Popovića do ulice Kralja Milutina,ulica Mačvanska od raskrsnice sa ulicom Cicvarića do pijace “Kamičak”, ulica Popa Karana, ulica Masarikova od raskrsnice ulica Braće Nedića i Grmićske do kasarne, za koje se koeficijent namene utvrđuje u iznosu od 1,5;
– Komercijalni u Severozapadnoj radnoj zoni – koeficijent namene 0,6;
Ostale namene:
– objekti nemenjeni za javno korišćenje koji su u privatnoj svojini (domovi zdravlja, bolnice, domovi za stare, objekti obrazovanja, kulture, terminali …) – koeficijent namene 1,2;
– pomoćni objekti (šupe, garaže …) – koeficijent namene 0,6;
– otvoreni parkinzi, balon sale – koeficijent namene 0,3.

III UMANjENjE DOPRINOSA I NAČIN PLAĆANjA DOPRINOSA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Član 19.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta investitor može platiti jednokratno u celosti ili na rate.
Investitor doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta može platiti na sledeći način:
– jednokratno u celosti, najkasnije do podnošenja prijave radova, sa umanjenjem od 30%;
– jednokratno u celosti, pre donošenja rešenja o odobrenju za gradnju, sa umanjenjem od 40%
ili
– u najviše 36 mesečnih rata, uvećanih za obračunatu revalorizaciju prema rastu potrošačkih cena za period od dana zaključenja ugovora, do dana dospeća svake pojedinačne rate.
U slučaju plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na rate, investitor je dužan da kao sredstvo obezbeđenja plaćanja dostavi:
1. neopozivu bankarsku garanciju, naplativu na prvi poziv, bez prigovora koja glasi na ukupan iznos nedospelih rata i koja je izdata na rok koji mora biti duži tri meseca od dana dospeća poslednje rate ili
2. uspostavi hipoteku na objektu koji vredi najmanje 30% više od ukupnog iznosa nedospelih rata u korist jedinice lokalne samouprave
U slučaju plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na rate za izgradnju objekta čija ukupna bruto razvijena građevinska površina ne prelazi 200m2 i koji ne sadrži više od dve stambene jedinice, iz stava 5 ovog člana, ne dostavljaju se sredstva obezbeđenja.
Pravo na umanjenje od 30% na preostali deo duga, ima i investitor koji plaćanje vrši u ratama u slučaju jednokratnog plaćanja preostalih nedospelih rata.

Član 20.

Investitor ima pravo na umanjenje obračunate rate doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u spedećim spučajevima:
– u visini od 5% ako uplatu dospele rate izvrši do 30 dana pre roka dospeća rate,
– u visini od 10% ako dve ili više rata uplati pre roka dospeća.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Za ugovore o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta koji su zaključeni na osnovu odluke koja je bila na snazi do stupanja na snagu ove Odluke, uslovi iz tih ugovora ostaju nepromenjeni.

Član 22.

Odredbe ove Odluke primenjuju se od 01.03.2015.godine.

Član 23.

Stulanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o kriterijumima i merilima za ugovaranje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (“Sl. list opštine Šabac” broj 12/10,23/12,31/12 i 4/2013).