Javne nabavke 2018.

Javne nabavke 2018.

»Javna nabavka male vrednosti 54/2018 || Datum postavljanja: 24.12.2018

Usluge raznošenja računa javnih preduzeća na teritoriji Grada Šapca.

»Javna nabavka male vrednosti 9/2018 || Datum postavljanja: 07.12.2018

Radovi na održavanju vodovodnih i kanalizacionih instalacija u stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna Nabavka 33/18 || Datum postavljanja: 28.11.2018

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-4: Partija 1: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnih površina u naselju „Benska Bara“ u Šapcu; Partija 2: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju „Savske avenija“ u Šapcu; Partija 3: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju podtribinskog prostora na stadionu FK Mačva u Šapcu; Partija 4: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju otvorenog sportskog terena i spoljno uređenje dvorišta objekta Sokolskog doma u Šapcu.

»Javna nabavka male vrednosti 51/18 || Datum postavljanja: 07.11.2018

Rekonstrukcija kolovoza od sitne kamene kocke u ulici Sremska u Šapcu

»Javna nabavka 32/18 || Datum postavljanja: 01.11.2018

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasne mreže u delu ulica Nova 4, Nova7 i Nova5 u severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu.

»Javna nabavka 31/18 || Datum postavljanja: 31.10.2018

Izrada idejnog rešenja za pribavljanje lokacijskih uslova, projekta za građevinsku dozvolu (PGD) sa izvršenom tehničkom kontrolom i projekta za izvođenje radova (PZI) za izgradnju kolovoza i parking prostora u paralelno sabirnoj saobraćajnici OB2, sa državnim putem II reda-oznaka 26, deonica od ulice Vase Pelagića do ulice Milorada Panića Surepa u Šapcu

»Javna nabavka 30/18 || Datum postavljanja: 30.10.2018

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-3: Partija 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju VN kabla 20 kV u delu ulica Nova 4, Nova7 i Nova5 i MBTS 20/0,4kV „Parking Jazaki“ i MBTS 20/0,4kV „Nova 6“ u severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu; Partija 2: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 20 kV kabla u ulici Nova 5 Severozapadna radna zona u Šapcu od mesta rasecanja u ulici Nova 5 do ulice Nova 10 u Šapcu; Partija 3: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju MBTS 20/0,4kV „Mačva Ekspres“ i kabl po principu ulaz izlaz na katastarskoj parceli 1139/3 K.O. Šabac.

»Javna nabavka 29/18 || Datum postavljanja: 03.10.2018

 Zimsko održavanje  opštinskih  (lokalnih) puteva  i ulica  na teritoriji grada Šapca

»Javna nabavka male vrednosti 8/2018 || Datum postavljanja: 03.10.2018

Usluge održavanja zajedničkih elektro-instalacija i rekonstrukcija glavnih razvodnih tabli na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka 7/2018 || Datum postavljanja: 27.09.2018

7. javna nabavka u otvorenom postupku za usluge redovnog mesečnog servisiranja liftova i popravki liftova u stambenim zgradama koje su na održavanju kod JP Infrastruktura Šabac.