Javne nabavke 2016.

Javne nabavke 2016.

»Javna nabavka male vrednosti 11/16 – usluge || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta sa pripadajućom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 2785/40 KO Majur u Šapcu

»Javna nabavka male vrednosti 10/16 – usluge || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalizacione mreže sa izlivnom građevinom u ulici Severna transferzala 3 (od ulice Nova 7 do Kočinog kanala) u Šapcu

»Javna nabavka 53/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izgradnja VN kabla 20 KV u delu ulice Nova 4 i Nova 7

»Javna nabavka male vrednosti 9/16 – usluge || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 20 kV kabla i MBTS 20/0,42 kV, 2x1000kVA u ulici Nova 4 Severozapadna radna zona u Šapcu i izgradnju 20 kV kabla od TS 110/20 kV "Šabac 5"ulicama: Severna transverzala 2, Nova 9, Nova 5 od buduće MBTS u ulici Nova 6 kao i MBTS "Nova 6" u Šapcu i MBTS 20/0,42 kV ,2x1000kVA, kao i trasu od mesta rasecanja postojećeg 20 kV kabla do buduće MBTS i izgradnju 20 kV kabla u ulici Nova 5 od severne transverzale 1 do buduće MBTS u ulici Nova 5

»Javna nabavka male vrednosti 8/16 – usluge || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže u ulici Drinskog artiljerijskog puka u Šapcu i izgradnju vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5 (deo između ulica Severna transferzala i Nova10) u Šapcu i izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže u ulici Severna transferzala 1 (od ulice Gavrila Principa do železničke pruge)

»Javna nabavka 52/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Održavanje trotoara presvučenih asfaltom kao i održavanje parkinga i kolsko-pešačkih površina sa kolovoznim zastorom od asfalta, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine

»Javna nabavka 51/16 –radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Radovi na ravnanju, planiranju i šljunčenju neasfaltiranih ulica u gradu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine

»Javna nabavka ponuda 50/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izgradnja atmosferske kanalizacije u delu ulice Nova 4 i Nova 7

»Javna nabavka 49/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine

»Javna nabavka 48/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Radovi na planiranju i razastiranju zemlje, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine