Javna nabavka radova br. 16

Javna nabavka radova br. 16

Rekonstrukcija postojećeg asfalt-betonskog platoa “Trga šabačkih žrtava” sa izgradnjom biciklističke staze, od bojenog asfalt-betona i metalne ograde sa ispunom od grifovane žice, postavljene oko dela parcele Trga šabačkih žrtava, u granicama obuhvata katastarskih parcela broj 2654/1 i 2656/1 K.O. Šabac u Šapcu

Napomena:

Izmena konkursne dokumentacijeIzmena se odnosi samo na stranu 31/43 konkursne dokumentacije, poz. br. 11 – u rečenici “Prilikom izvođenja potrebno je odabrati najpribližniju boju ovde određenim bojama, a u skladu sa ton kartom željenog proizvođača boja” dodaje se nastavak rečenice “a obavezno je da izabrana nijansa boje ima UV indeks veći od 7”.