Javna nabavka radova br. 15

Javna nabavka radova br. 15

Rekonstrukcija postojećeg betonskog platoa “Trga šabačkih žrtava” i spoljašnje uređenje platoa od štampanog betona u granicama obuhvata katastarskih parcela broj 2654/1 i 2656/1 K.O. Šabac u Šapcu