Javna nabavka otvoreni postupak 10/20

Javna nabavka otvoreni postupak 10/20

Pripremni radovi za rekonstrukciju otvorenog sportskog terena na lokaciji Sokolski dom u Šapcu i postavljanje poliuretanske tartan podloge. Nabavka je oblikovana po partijama: Partija 1: pripremni radovi za rekonstrukciju otvorenog sportskog terena Sokolskog doma u Šapcu; Partija 2: postavljanje poliuretanske tartan podloge na otvorenom sportskom terenu Sokolskog doma u Šapcu.