Javna nabavka male vrednosti 9/16 – usluge

Javna nabavka male vrednosti 9/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 20 kV kabla i MBTS 20/0,42 kV, 2x1000kVA u ulici Nova 4 Severozapadna radna zona u Šapcu i izgradnju 20 kV kabla od TS 110/20 kV “Šabac 5″ulicama: Severna transverzala 2, Nova 9, Nova 5 od buduće MBTS u ulici Nova 6 kao i MBTS “Nova 6” u Šapcu i MBTS 20/0,42 kV ,2x1000kVA, kao i trasu od mesta rasecanja postojećeg 20 kV kabla do buduće MBTS i izgradnju 20 kV kabla u ulici Nova 5 od severne transverzale 1 do buduće MBTS u ulici Nova 5