Javna nabavka male vrednosti 9/18

Javna nabavka male vrednosti 9/18

Postupak javne nabavke male vrednosti: Nabavka materijala za održavanje javnog osveljenje na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2:
Partija 1: sijalice
Partija 2: prigušnice, pomoćni pribor itd…