Javna nabavka male vrednosti 42/18 – radovi

Javna nabavka male vrednosti 42/18 – radovi

Radovi na razastiranju i planiranju deponovanog materijala i šljunčenje pristupnog puta do lokacije koja se nasipa