Javna nabavka male vrednosti 11/16 – usluge

Javna nabavka male vrednosti 11/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta sa pripadajućom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 2785/40 KO Majur u Šapcu