Javna nabavka dobara br. 11

Javna nabavka dobara br. 11

Nabavka sadnog materijala za 2015. godinu, po partijama od 1-3:
Partija 1: Drvoredne sadnice, visoki lišćari i visoki četinari
Partija 2: Ukrasno šiblje
Partija 3: Višegodišnje zeljaste biljke i ukrasne trave