Javna nabavka 9/16 – usluge

Javna nabavka 9/16 – usluge

Održavanje urbanog mobilijara u Šapcu za 2016. godinu, po partijama od 1 – 7

Partija 1: Održavanje fontana i javnih gradskih česmi Partija 2: Kontrola ispravnosti sprava na dečijim igralištima i sportskih rekvizita, održavanje i izrada 2.1. Kontrola ispravnosti sprava na dečijim igralištima i sportskih rekvizita 2.2. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima 2.3. Održavanje i izrada sportskih rekvizita Partija 3: Održavanje i izrada klupa i ograda za kontejnere Partija 4: Održavanje i izrada kantica za smeće Partija 5: Održavanje i izrada oglasnih i info tabli, metalnih branika, držača za bicikle i metalnih rešetki na rigolama u Ul. Pop Lukinoj Partija 6: Održavanje i izrada metalnih rampi za osobe sa invaliditetom Partija 7: Farbanje opreme urbanog mobilijara