Javna nabavka 52/16 – radovi

Javna nabavka 52/16 – radovi

Održavanje trotoara presvučenih asfaltom kao i održavanje parkinga i kolsko-pešačkih površina sa kolovoznim zastorom od asfalta, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine