Javna nabavka 44 /17

Javna nabavka 44 /17

Izrada projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju vodovodne, fekalne kanalizacione i atmosferske kanalizacione mreže u Ulicama Nova 25 i Nova 27 i projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju sanitarne i hidrantske vodovodne mreže, fekalne kanalizacione mreže i atmosferske kanalizacione mreže na kat. parceli 3337/202 k.o. Majur