Javna nabavka 43/19

Javna nabavka 43/19

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-7: Partija 1: Usluge tehničkog pregleda hidrotehničkih objekata; Partija 2: Usluge tehničkog pregleda saobraćajnice; Partija 3: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže; Partija 4: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju platoa na budućoj kvantaškoj pijaci; Partija 5: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju VN kabla 20 KV u ulicama Nova 25a, Nova 27 i Nova 26 i MBTS 20/0,4 u ulici Nova 25a; Partija 6: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Ek 0,4 kV i slobodnostojećeg KPK tip KOR4 u ulici Akademika Radovanovića u Šapcu; Partija 7: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajnice u delu ulica Nova 25a i Nova 27.