Javna nabavka 36/16 – radovi

Javna nabavka 36/16 – radovi

Održavanje trotoara presvučenih asfaltom kao i održavanje parkinga i kolsko-pešačkih površina sa kolovoznim zastorom od asfalta, za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem