Javna nabavka 33/15

Javna nabavka 33/15

Usluge – Održavanje urbanog mobilijara u Šapcu za 2015. godinu, po partijama od 1 – 8

Partija 1: Održavanje fontana i javnih gradskih česmi
Partija 2: Kontrola ispravnosti sprava na dečijim igralištima i sportskih rekvizita, održavanje i izrada
2.1. Kontrola ispravnosti sprava na dečijim igralištima i sportskih rekvizita
2.2. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima
2.3. Održavanje i izrada sportskih rekvizita
Partija 3: Održavanje i izrada klupa i ograda za kontejnere
Partija 4: Održavanje i izrada kantica za smeće
Partija 5: Održavanje i izrada oglasnih i info tabli, metalnih branika, držača za bicikle i metalnih rešetki na rigolama u Ul. Pop Lukinoj
Partija 6: Održavanje i izrada ograda od žičanog pletiva i ograde od kutijastih profila sa ispunom od grifovane žice
Partija 7: Održavanje i izrada metalnih rampi za osobe sa invaliditetom
Partija 8: Farbanje opreme urbanog mobilijara