Javna nabavka 3/17 – radovi

Javna nabavka 3/17 – radovi

Radovi na planiranju i razastiranju zemlje,otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.