Javna nabavka 30/15

Javna nabavka 30/15

Radovi Izvođenje radova na održavanju trotoara od betona i prefabrikovanih betonskih elemenata (behaton ploča) u Šapcu za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem