Javna nabavka 30/18

Javna nabavka 30/18

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-3:
Partija 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju VN kabla 20 kV u delu ulica Nova 4, Nova7 i Nova5 i MBTS 20/0,4kV „Parking Jazaki“ i MBTS 20/0,4kV „Nova 6“ u severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu;
Partija 2: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 20 kV kabla u ulici Nova 5 Severozapadna radna zona u Šapcu od mesta rasecanja u ulici Nova 5 do ulice Nova 10 u Šapcu;
Partija 3: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju MBTS 20/0,4kV „Mačva Ekspres“ i kabl po principu ulaz izlaz na katastarskoj parceli 1139/3 K.O. Šabac.