Javna nabavka 3/18

Javna nabavka 3/18

Oтворени поступак: Одржавање тротоара од бехатона и бетона у Шапцу ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до 31.12.2018. године од дана закључења оквирног споразума: