Javna nabavka 22/19

Javna nabavka 22/19

Izrada projektne dokumentacije po partijama od 1-5: Partija 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju MBTS 20/0,4 kV “novo vašarište” na katastarskoj parceli 2283 K.O. Šabac i VN kabla 20 kV od mesta rasecanja kabla do trafo stanice; Partija 2: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne i atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5 (deo od Nove 9 do Nove 7) u Šapcu; Partija 3: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fleksibilne kolovozne konstrukcije dela ul. Nova 5, koja povezuje deonicu od raskrsnice sa ulicom Nova 9 do raskrsnice ulice Nova 7 u Severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu; Partija 4: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvete u ulici Zapadna transverzala 1 (od petlje Voćnjak do kružnog toka „7 Juli“); Partija 5: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne i atmosferske kanalizacione mreže u okviru kompleksa „Vašarište“ na kat.parceli 2283 KO Šabac.