Javna nabavka 14/15

Javna nabavka 14/15

Izrada idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu i projekata za izvođenje objekata i vršenje tehničke kontrole projekata, po partijama od 1-3:
Partija 1: saobraćajne površine (kolovoz, trotoar ili plato)
Partija 2: vodovod i kanalizacija
Partija 3: elektroenergetski objekti (mreža SN i NN, trafo stanice i javna rasveta), za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma