Javne nabavke 2020.

Javne nabavke 2020.

»Javna nabavka 16/20 || Datum postavljanja: 17.03.2020

Urbani mobilijar – održavanje i zanavljanje: 1. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima i sportskim terenima; 1.1. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima; 1.2. Održavanje i izrada sportskih rekvizita; 1.3. Obilazak dečijih igrališta i sportskih terena; 2. Klupa i ograda oko kontejnera; 3. Kantice za smeće; 4. Oglasne i info table, metalni branici, držači za bicikle i metalne rešetke na rigolama u Ul. Pop Lukinoj; 5. Ograde od žičanog pletiva i ograde od kutijastih profila sa ispunom od grifovane žice; 6. Farbanje opreme urbanog mobilijara.

»Javna nabavka male vrednosti 17/20 || Datum postavljanja: 05.03.2020

Nabavka i ugradnja rekvizita i opreme na školskim terenima za sport.

»Javna nabavka 15/20 || Datum postavljanja: 25.02.2020

Uređenje parka u Masarikovoj ulici.

»Javna nabavka male vrednosti 13/20 || Datum postavljanja: 24.02.2020

Redovno i havarijsko održavanje autobuskih stajališta.

»Javna nabavka 14/20 || Datum postavljanja: 21.02.2020

Radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže i izgradnji javnog osvetljenja, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.

»Javna nabavka 13/20 || Datum postavljanja: 21.02.2020

Izgradnja fontane i uređenje platoa u Velikom parku u Šapcu.

»Javna nabavka otvoreni postupak 10/20 || Datum postavljanja: 05.02.2020

Pripremni radovi za rekonstrukciju otvorenog sportskog terena na lokaciji Sokolski dom u Šapcu i postavljanje poliuretanske tartan podloge. Nabavka je oblikovana po partijama: Partija 1: pripremni radovi za rekonstrukciju otvorenog sportskog terena Sokolskog doma u Šapcu; Partija 2: postavljanje poliuretanske tartan podloge na otvorenom sportskom terenu Sokolskog doma u Šapcu.

»Javna nabavka male vrednosti 7/20 || Datum postavljanja: 27.01.2020

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, postupak javne nabavke male vrednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.

»Javna nabavka male vrednosti 3/20 || Datum postavljanja: 21.01.2020

Nabavka materijala za održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice; Partija 2: prigušnice, pomoćni pribor itd...

»Javna nabavka 4/20 || Datum postavljanja: 20.01.2020

Rekonstrukcija naselja „Benske bare“ postavljanje rasvete, urbanog mobilijara i izgradnja biciklističkih staza.